Nuo naujojo Seimo darbo pradžios praėjo 100 dienų, tačiau kaip gerai prisimename, ką prieš rinkimus žadėjo politikai? 13-ta pensija, daugiau finansavimo įvairioms sritims, didesni atlyginimai, optimizavimas — tai tik maža dalis politikų pasiūlymų, kaip pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą.

Nešališkas politikos stebėsenos tinklas „Žinau, ką renku” prieš rinkimus rengė debatus ir prašė vienmandatininkų įvardyti 3 įsipareigojimus rinkėjams, kuriuos įgyvendins, jei bus išrinkti. Kviečiame prisiminti, ką žadėjo kandidatai ir ko galime tikėtis iš šios kadencijos Seimo.

Daugiausiai spręstinų klausimų — švietime

Ilgą laiką viešojoje erdvėje aptarinėjami švietimo iššūkiai dėl universitetų jungimosi, prastų moksleivių mokymosi pasiekimų, pedagogų atlyginimų sulaukė ir vienmandačių apygardų kandidatų…

Žinau, ką renku

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store